CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Onderbanken

Cliëntondersteuning gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

 

Cliëntondersteuning voor de inwoners van het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

Wenst u informatie, advies en ondersteuning bij een aanvraag voor Wmo of Jeugdhulp?

Dan kunt u daarvoor terecht bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) in het gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen .  Het CMWW is het aanspreekpunt voor informatie en advies en ondersteunt u bij de aanvraag wanneer u daaraan behoefte heeft. U wordt onafhankelijk begeleid bij de voorbereiding, het gesprek en de aanvraag. Deze begeleiding is gratis.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een keer met één van onze medewerkers praten?

Neemt u dan contact op met Wijksteunpunt Schinveld (088-4552590) of het hoofdkantoor (088-4552500) en vraag naar Claudia Stevens of Maaike Krotwaar.


In de overgang van Onderbanken naar Beekdaelen is de opdrachtverstrekking Cliëntondersteuning aan CMWW voor 2019 nog van dezelfde orde als de afgelopen jaren. Met andere woorden inwoners van Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek kunnen met hun vragen terecht bij CMWW. Zie verder onderstaande criteria:

Productbeschrijving Cliëntondersteuning bij CMWW

Een onafhankelijke ondersteuning voor alle burgers, in het bijzonder voor cliënten en hun mantelzorgers die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen binnen het sociale domein bv op het gebied van Wonen, onderwijs of schuldenproblematiek.

Het betreft vragen m.b.t. alle levensterreinen van een cliënt.

Beleid gemeente Onderbanken: De hoofdmoot (onafhankelijke) cliëntondersteuning lokaal organiseren. Integratie van cliëntondersteuning in andere producten waardoor grotere doelgroep bereikt kan worden (MEE richt zich op cliënten met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme hebben).

CMWW geeft vorm conform de werkwijze buurtwelzijnsteam. De vraag komt binnen bij BWT en zal in eerste instantie generalistisch en onderzoekend naar eigen kracht benaderd worden.

2.1 Informatie en advies

Inzet van formulierenbrigade c.q. vrijwilligers (informele cliëntondersteuning) is een optie naast het BWT spreekuur. Tevens kunnen collectieve voorzieningen aangeboden worden (zie handreiking Cliëntondersteuning in de nieuwe WMO, AVI-toolkit13)

2.2 Vraagverheldering

Indien uit de aanmelding blijkt dat de vraag achter de vraag onderzocht dient te worden. Dan volgt een Intake door generalistische professional in BWT. Indien geïndiceerd dan specialistisch vervolg vanuit BWT specialisme Cliëntondersteuning.

2.3 Kortdurende ondersteuning.

Cliënt en zijn netwerk worden geholpen bij het opstellen van een duidelijk ondersteuningsplan:

 • De situatie

 • De gewenste resultaten

 • De eigen inzet

 • De te verwachten ondersteuning

 • Verwachting in andere organisaties

 • De manier van realisatie

 • De tijdsplanning

2.4 Activering

Cliënt en diens netwerk worden geactiveerd om zoveel mogelijk zelf een oplossing voor het probleem te kunnen bewerkstelligen

2.5 Bemiddeling en verwijzing

De hulpverlening neemt een actieve rol /positie in bij bemiddeling bij klachten en indienen van bezwaar en beroep in daar waar de cliënt en het eigen netwerk hier niet zelf toe in staat zijn. Tevens wordt hulp geboden indien de klacht (en eventueel bezwaar en beroep) voorkomen kunnen worden door een actieve bemiddelende rol van de hulpverlener.

Indien noodzakelijk c.q. gewenst helpt de hulpverlening aan het tot stand komen van de juiste verwijzing naar het juiste adres.

: De hoofdmoot (onafhankelijke) cliëntondersteuning lokaal organiseren. Integratie van cliëntondersteuning in andere producten waardoor grotere doelgroep bereikt kan worden (MEE richt zich op cliënten met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme hebben).

CMWW geeft vorm conform de werkwijze buurtwelzijnsteam. De vraag komt binnen bij BWT en zal in eerste instantie generalistisch en onderzoekend naar eigen kracht benaderd worden.

2.1 Informatie en advies

Inzet van formulierenbrigade c.q. vrijwilligers (informele cliëntondersteuning) is een optie naast het BWT spreekuur. Tevens kunnen collectieve voorzieningen aangeboden worden (zie handreiking Cliëntondersteuning in de nieuwe WMO, AVI-toolkit13)

2.2 Vraagverheldering

Indien uit de aanmelding blijkt dat de vraag achter de vraag onderzocht dient te worden. Dan volgt een Intake door generalistische professional in BWT. Indien geïndiceerd dan specialistisch vervolg vanuit BWT specialisme Cliëntondersteuning.

2.3 Kortdurende ondersteuning.

Cliënt en zijn netwerk worden geholpen bij het opstellen van een duidelijk ondersteuningsplan:

 • De situatie

 • De gewenste resultaten

 • De eigen inzet

 • De te verwachten ondersteuning

 • Verwachting in andere organisaties

 • De manier van realisatie

 • De tijdsplanning

2.4 Activering

Cliënt en diens netwerk worden geactiveerd om zoveel mogelijk zelf een oplossing voor het probleem te kunnen bewerkstelligen

2.5 Bemiddeling en verwijzing

De hulpverlening neemt een actieve rol /positie in bij bemiddeling bij klachten en indienen van bezwaar en beroep in daar waar de cliënt en het eigen netwerk hier niet zelf toe in staat zijn. Tevens wordt hulp geboden indien de klacht (en eventueel bezwaar en beroep) voorkomen kunnen worden door een actieve bemiddelende rol van de hulpverlener.

Indien noodzakelijk c.q. gewenst helpt de hulpverlening aan het tot stand komen van de juiste verwijzing naar het juiste adres.