CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld
Kwaliteit en LRK


Schoolvakanties


Klachtenreglement


Geschillencommissie peuterspeelzalen


Zorg Advies Team


Cliëntpanel en oudercommissies PSZ


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ


Vrijwilligerswerk


Ouderbeleid


Pedagogisch beleid CMWW


VVE Beleid / Kwaliteitsnorm NEN


Extra zorg en begeleiding


Plaatsingsprotocollen


Beleid en protocol Peuteropvang


JOGG partner keurmerk PSZ Brunssum


Ouderbeleid

 

Ouderbeleid

“Ouders als educatieve partners in de peuterspeelzalen”.

Visie

Uitgangspunt voor de visie met betrekking tot samenwerking met ouders ligt bij het gezamenlijke belang van ouders en leidsters: het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. Leidsters en ouders hebben hierbij ieder hun eigen deskundigheid en hun eigen taak en verantwoordelijkheid.
Belangrijk uitgangspunt in de samenwerking tussen leidsters en ouders is dat we elkaar serieus nemen: dat betekent in de communicatie met elkaar uitgaan van vertrouwen en openheid en de tijd nemen voor elkaar. Er moet ruimte zijn voor de behoefte en de verwachtingen van de voorschool en van de ouders.
In de relatie met ouders gaan we uit van gelijkwaardigheid. 
De inzet van de leidsters is erop gericht de eigen mogelijkheden van ouders t.a.v. de opvoeding van hun kind te ondersteunen en te versterken.

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en doet dat op zijn eigen manier, op basis van aanleg en temperament. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich in relatie met hun omgeving. Voor jonge kinderen is de peuterspeelzaal vaak de eerste stap buiten de omgeving van het gezin. Voor alle kinderen geldt dat ze zich kunnen ontwikkelen dankzij de communicatie over en weer met hun omgeving en vooral de volwassene. Ze maken deel uit van de wereld, al is die wereld nog beperkt: het gezin, de familie en de directe omgeving daar omheen. In de wereld om hen heen worden ontwikkelingsprocessen in gang gezet. Kinderen leren hun zintuigen gebruiken en oefenen hun motoriek, ze nemen klanken, woorden over van anderen. Ze leren de wereld begrijpen met hulp van de volwassene. Communicatie over en weer en samenspel met andere kinderen en de volwassene zijn voor het kind een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan activiteiten en om de wereld steeds beter te begrijpen. 

Voor een goede ontwikkeling van het kind is de houding van de leidster van wezenlijk belang. De houding dient gericht te zijn op een liefdevol en aandachtig begeleiden, ondersteunen en stimuleren, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. De pedagogische relatie die de leidster met de kinderen heeft, dient naast effectief ook respectvol te zijn. Het pedagogische klimaat waarin de peuter terecht komt moet een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen uitstralen, zodat het kind de omgeving durft te gaan ontdekken en onderzoeken. Het grootste deel van de opvoeding ligt echter in de thuissituatie en daarom is een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en peuterspeelzaal van groot belang.

Klik beneden voor de link naar het volledige document!

 
'Ouderbeleid PSZ CMWW versie 2017.3'